شفاییان، کلاس چهارم ابتدایی

کلاس چهارم،ریاضی،علوم،اجتمایی،تاریخ،مدنی،جغرافی،بنویسیم،بخوانیم،انشا،هدیه اسمان،علمی،ریاضی چهارم

این عبارتها را کامل کنید

 


1 )  اندازه ی هر پاره خط را ..............  آن پاره خط می گویند .


 


2 )  اندازه ی دور هر شکل را ..............  آن شکل می گویند .


 


3 )  به هر مثلث که .............. هم اندازه داشته باشید ، مثلث متساوی الاضلاع می گوییم .


 


4 )  هر مثلث که دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. می نامیم .


 


5 )  چهارضلعی که هم ضلع های برابر دارد و هم قطرهای برابر ..............  نام دارد .


 


6 ) هر مثلثی که ضلع های هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .


 


7 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر با محیط مثلث متساوی الاضلاعی که ضلع آن ..............  سانتیمتر است برابر می باشد .


 


8 ) محیط مثلث متساوی الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .


 


9 ) به قسمتی از خط راست که دو سر مشخص داشته باشد  .............. می گویند .


  مسئله های زیر را حل کنید


 


1 ) محیط مثلث متساوی الساقینی  14 سانتیمتر است . اگر ضلع سوم آن 4 سانتیمتر باشد  دو ضلع دیگر آن چند سانتمتر هستند ؟


 


 


2 ) محیط یک مثلث متساوی الاضلاع 24 سانتیمتر است . اگر محیط این مثلث با محیط مربعی برابر باشد . طول هر ضلع این مربع چقدر است ؟


 


  


3 ) محیط مربعی 20 سانتیمتر است . اندازه یک ضلع آن چند سانتیمتر است ؟


 


 


4 ) عرض مستطیلی 6 سانتیمتر و طول آن دو برابر عرض آن است . اندازه طول را حساب کنید ؟


محیط مستطیل چقدر است ؟


 


 5 ) زهرا یک تکه سیم به طول 16 سانتیمتر را به شکل مربع در آورد . اندازه طول هر ضلع مربع چند سانتیمتر است ؟


 


 


6 ) زیبا با یک تکه سیم به طول 15 سانتیمتر یک مثلث متساوی الاضلاع درست کرد . اندازه طول هر ضلع مثلث چند سانتیمتر است ؟


  


7 ) مثلث متساوی الساقینی داریم که اندازه هر ساق آن 8 سانتمتر و ضلع سوم آن 2 سانتیمتر است . محیط این مثلث را حساب کنید ؟


 


 


8 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر چند سانتیمتر می شود ؟  


 


 


9 ) محیط مثلث متساوی الاضلاعی که طول هر ضلع آن 4 سانتمتر باشد ، چند سانتیمتر می شود ؟


 


 


10 ) قاعده مثلث متساوی الساقینی 6 سانتیمتر و هر ساق آن 10 سانتیمتر است . محیط آن چند سانتیمتر است ؟


 


 


11 ) اندازه ضلع مربعی 4 متر است . محیط آن چند متر است ؟ محیط آن چند سانتیمتر است ؟


 


 


12 ) مقوایی به شکل مستطیل داریم  اندازه ضلع بزرگ مستطیلی 8 متر و ضلع کوچک آن 4 متر است . محیط این مقوا چقدر است ؟


 


 


              13) محیط یک هشت ضلعی منتظم که اندازه هر ضلع آن 7 سانتیمتر است را حساب کنید  .


+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:39  توسط مهدی  | 

- با رقم های ۵ ، ۰ ، ۹ ، ۲  و ۱ کوچکترین و بزرگترین عدد پنج رقمی را بنویسید.

۲-اختلاف بین بزرگترین عدد شش رقمی با تکرار رقم ها و بزرگترین عدد شش رقمی بدون تکرار رقم ها را به دست آورید.

۳- در جای خالی عددهای مناسب را بنویسید:

………….+ ۳۰۰۰۰ + ……… + ۲۰۰ + ……….+ ۶ = ۱۳۸۲۳۶

۴- در کدام مرتبه از یک عدد هفت رقمی نمی توان عدد صفر را قرار داد؟

۵- ارزش مکانی عدد صفر در کدام عدد بیشتر است؟ دورش را خط بکشید.

۲۹۰۰۰۷۸۹     -   ۵۸۰۶۹۵۰   -  ۱۰۸۹۲۳۲۵

۶- با استفاده از پرگار نیمساز زاویه های زیر را ترسیم کنید.

۷- در شکل رو به رو تعداد نیم خط، پاره خط و خط راست را بنویسید:

۸-  حسین به یک فروشگاه رفت و یک دفتر ۲۷۸۰ تومانی، یک دفتر نقاشی ۳۲۷۰ تومانی و یک مداد ۲۲۵ تومانی خرید. ۱۲۷۵ تومان هم برایش باقی ماند. حسین چقدر پول داشته است؟

۹- پرستو در این سال ۱۸۹۸ صفحه کتاب خوانده است. اگر امین از پرستو ۹۹۷ صفحه کمتر خوانده باشد، حساب کنید امین چند صفحه کتاب خوانده است.

۱۰- جمع سن مینا و خواهرش ۲۸ سال است. دو سال پیش جمع سن آن ها چقدر بوده است؟

۱۱-  هر جفت عدد زیر را یک بار با هم جمع ، یک بار در هم ضرب  و یک بار از هم تفریق کنید:

۷۸۹۳   و  ۶۵۸

۱۰۰۹  و  ۶۸۹

۶۹۳۷  و  ۴۶۸

۱۲- برای رسم یک خط به حداقل چند نقطه نیاز داریم؟

۱۳- اگر همه قطر های یک مستطیل را بکشیم، چند پاره خط خواهیم داشت؟

۱۴- در ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه زا ویه عقربه ساعت شمار و دقیق شمار از چه نوعی است؟

۱۵- یک خط به طول ۴ سانتی متر را کشیده و عمود منصف آن را با استفاده از گونیا  ترسیم کنید.

۱۶- در شکل زیر گوشه های شکل را نام گذاری کرده و دو زاویه تند و دو زاویه باز را نام ببرید.

۱۷ – در جای خالی عدد مناسب بنویسید:

۲۵ × ….. + ۲۵ × ۶ = ۲۵ × (۱۶+۶)

۱۲ × ۸ × ۲۵۸ = ۲۵۸ × ….. × ۱۲

۱۸ – سینا و مهدی هر کدام یک جامدادی دارند که داخلش دو  مداد سیاه و هفت مداد رنگی است. جمعا چه تعداد مداد داخل جامدادی ها وجود دارد؟

۱۹- تعداد خودکارهای لیلا ۱۹ تا  و تعداد خودکارهای مریم ۳ برابر لیلا است. اگر هر خودکار ۲۷۵۶ ریال قیمت داشته باشد، ارزش کل خودکارها چند ریال است؟

۲۰- جواد با اتوبوس از شهری به سمت تهران حرکت می کند. اگر سرعت اتوبوس ۷۳ کیلومتر بر ساعت باشد و او پس از ۷ ساعت به تهران برسد، فاصله آن شهر تا تهران چقدر است؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 11:55  توسط مهدی  | 

سوال میان نوبت

 

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                                         تاریخ  : 16/9/89

کلاس :                                                                       (   امتحان میان ترم ریاضی   )                                         روز : سه دشنبه

آموزگار :

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

1 کدام یک از موارد زیر عدد پانصد هزار و هشتاد و پنج را نشان می دهد .

 

500085            500805              500850                 508005

 

بارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

2 اگر ضعلهای زاویه ای بلند تر شود زاویه چه تغییری می کند ؟

 

بزرگتر می شود              کوچکتر می شود               تغییری نمی کند                هیچکدام

 

 

3 طرف دوم عبارت ( 6 + 6 + 6 ) کدام یک از تساویهای زیر است .

 


6×3                 6 + 3                        3×6                       3+ 6

 

ب ) جاهای خالی را کامل کنید .

 

 

 

4 برای رسم یک خط کافی است ............................. از آن را داشته باشیم .

 

 

 

 

5 کوتاهترین فاصله یک نقطه تا یک خط ................................... می باشد .

 

 

 

 

6 نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند ...................................... نام دارد .

 

 

 

 

7 ضلع روبروی زاویه ی قائمه را در مثلث قائم الزاویه ................................. می گویند .

 

 

 

 

 

8 هنگام محاسبه کردن ابتدا عملیات مربوط به عددهای ........................................ انجام می شود .

 

 

 

 

5/2

 

 

 

45089430

 

سیزده میلیاردو صدو سی میلیون و هجده هزار و سه

 

 

 

9 جدول را کامل کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

10 علی 1500 تومان پول داشت 725 تومان را سیب زمینی و 320 تومان را سبزی خرید . او چه قدر از پولش را خرج کرده است ؟ چه قدر برایش باقی مانده است ؟

 

 

 

 

 

 

2

11 با توجه به شکل به سوالات  پاسخ دهید .

الف ) دو خط ( د ر ) و ( م ک ) نسبت به هم چه حالتی دارند ؟

 

 

 

 

 

ب ) یک زاویه ی باز نام ببرید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج ) از نقطه ( ز ) دو نیم خط نام ببرید .

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12 در جای خالی عدد مناسب قرار دهید .          

                                                                                                       × 35 +          × 35 = 56 × 35

 


                                   0 =            × 7 × 9                           - 985 = ( 216 + 306 ) – 985

 


                                        × 1 =          × 6          ( 10 ×          ) ×  238 = 10 × ( 9 × 238 )

 

 

 

5/2

 

 

 

 

13 برای تساوی مسئله بسازید و آن را حل کنید .                                        = ( 3 + 5 ) × 2

 

 

5/1

 

 

 

 

 

14 ضربهای زیر را انجام دهید .             

                                                     =   100 × 57                                                                                       356

                                                     = 300× 206                                                                                         209   ×

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

5/2

 

15  یک ماشین چاپ در هر ساعت 700 ورق بزرگ که هر ورق 16 صفحح کتاب است چاپ می کند . این ماشین در 10 ساعت چند صفحه کتاب چاپ می کند  ؟

 

 

 

 

 

2

16  هر پاره خط چند عمود منصف می تواند داشته باشد ؟ چرا ؟

 

 

 

 

1

17  علی 14 سال دارد سن پدر علی از 4 برابر سن علی 5 سال بیشتر است پدر علی چند سال دارد .

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:3  توسط مهدی  | 

رياضي

ریاضی - بخش ضرب

 

1: در ضرب 14=2*7 به عدد های 2 و 7 چه می گوییم؟

 

الف) حاصلضرب       ب) عدد ضرب     ج) عامل ضرب      د) علامت ضرب

 

2: جمع مربوط به ضرب کدام است؟  6*2

 

الف) 2+2+2+2+2+2      ب) 6+ 6      ج) 2+6      د) 6+2

 

3: تساوی ضرب مربوط به شکل کدام است؟

 

الف) 3*4=4*3     ب) 4*3     ج) 3*5=5*3      د) 12=3*4

 

4: کدام عدد جای خالی را تکمیل میکند؟480000=      * 480

 

الف) 100      ب) 1000      ج) 10000       د) 10

 

5: در         چه عددی بنویسیم تا تساوی کامل شود؟  (2*29)+ (     * 29)= 32* 29

 

الف) 30         ب) 3           ج) 32       د) 20

 

6: مریم 7 مانتو دوخت که هر کدام از آنها به 9 دکمه احتیاج دارد مریم چند دکمه باید بخرد؟

 

الف) 42       ب) 36       ج) 63        د) 24

 

7: حاصل ضرب      = 30* 1850 کدام است؟

 

الف) 5500       ب) 55500        ج) 5550       د) 550

 

8) ساختمان دبستانی سه طبقه دارد در هر طبقه 8 کلاس ساخته شده است اگر در هر کلاس 25 دانش آ موز باشد این دبستان چند دانش آموز دارد؟

 

الف) 500        ب) 700        ج) 600        د) 400

 

9: وزن علی 35 کیلو گرم است پدر علی از دو برابر وزن علی 4 کیلو بیشتر وزن دارد وزن پدر علی چند کیلو گرم است؟

 

الف) 7 کیلو گرم         ب) 74 کیلو گرم       ج) 47 کیلو گرم        د) 90 کیلو گرم

 

10: کدام یک از ضربهای زیر را به کمک جمع نمی توان انجام داد؟

 

الف)1*8      ب) 0*6        ج) 5*1         د) 2*7

 

11: قیمت 1200 کیلو پرتغال کیلویی 850 تومان و 140 کیلو سیب کیلویی 745 تومان چه قدر می شود؟

 

الف) 102630         ب) 1124300       ج) 654300     د) 102000

 

12: با توجه به شکل تساوی مربوط به آن را علامت بزن؟

 

الف) (2+2)*4       ب) (2+4)*4       ج) (2*4)*4      د) (4*2)*4 

  

ریاضی - بخش زاویه

 

1: از برخورد دو نیم خط                 تشکیل می شود.

 

الف) خط         ب) نیم خط         ج) زاویه          د) خط راست

 

2: در شکل مقابل چند زاویه می بینید؟

 

الف) 4        ب) 6        ج) 3          د) 5

 

3: اگر دو ضلع یک زاویه را به هم نزدیک کنیم اندازه زاویه

 

الف) تفاوتی نمی کند       ب) کوچکتر می شود        ج) بزرگتر می شود

 

د) زاویه باز تشکیل می دهد

 

4: به زاویه ای که از زاویه راست کوچکتر باشد چه می گویند؟

 

الف) زاویه تند      ب) زاویه قائمه        ج) زاویه باز      د) زاویه راست

 

5: اندازه زاویه( س م ش ) را تعیین کنید؟

 

الف) 60 درجه     ب) 75 درجه     ج) 55 درجه     د) 45 درجه

 

6: نوع زاویه( الف ب ج) را تعیین کنید؟

 

الف) باز     ب) راست     ج) تند      د) گوشه

 

7: در کدام شکل هر سه نوع زاویه را می توان دید؟

 

الف) مستطیل       ب) مربع      ج: دایره      د) ذوزنقه قائم الزاویه

 

8: برای خواندن زاویه کدام حرف باید همیشه در وسط قرار گیرد؟

 

الف) ضلع سمت راست       ب) ضلع سمت چپ      ج: نیمساز    د: راس

 

9: وقتی به کمک پرگار نیمساز زاویه را رسم می کنیم چند بار سوزن پرگار را می گذاریم و قسمتی از یک دایره را می کشیم؟

 

الف) 4 بار      ب) 5 بار     ج) 3 بار      د) 1 بار

 

10: زاویه راست را به دو قسمت نا مساوی تقسیم کردیم اگر قسمت بزرگتر دو برابر قسمت کوچکتر باشد اندازه قسمت بزرگتر چند درجه است؟

 

الف) 45       ب) 90      ج) 30         د) 60

 

 

: کدام شکل نمایش خط راست است؟

 

 

 

2: اگر قطرهای یک مستطیل را رسم کنیم تعداد پاره خطها چند تا می شود؟

 

الف) 8       ب) 6        ج) 10         د) 4

 

3: با توجه به شکل مقابل بگویید کدام یک خط راست است؟

 

الف) الف و ب       ب) الف و ج      ج) الف و د       د) الف و ر

 

4: برای خواندن ( خط) از چند حرف استفاده می کنیم؟

 

الف) 2 حرف      ب) 1 حرف     ج) 3 حرف      د) 4 حرف

 

5: در جای خالی کدام عدد را می توان قرار داد؟      404 =   -812

 

الف) 354       ب) 408       ج) 345       د) 385

 

6: کدام گزینه طرف دوم تساوی            =30- 60- 90

 

الف) (30+60)- 90            ب)(30-60)- 90

 

ج)30 -(60 + 90 )      د)30+(60+ 90 )

 

7: حاصل جمع اعداد زیر چند است؟3490/6942 / 875

 

الف) 12307      ب) 11307      ج) 9264       د) 13875

 

8: فرید 8 سال و پدرش 32 سال دارد هفت سال دیگر اختلاف سن آنها چند سال است؟

 

الف) 15        ب) 17        ج) 24       د) 31

 

9: سن نیما 14 سال پیش 25 سال بود او 6 سال دیگر چند سال خواهد داشت؟

 

الف) 37      ب) 66        ج) 33       د) 45

 

10: مجموع پول سه نفر 5600 تومان است اگر اولی 1537 تومان و دومی 1200 تومان باشد پول نفر سوم چه قدر است؟

 

الف) 2737        ب) 1750        ج) 2863        د) 1968

 

11: حاصل جمع دو عدد متوالی( پشت سر هم) :

 

الف) فرد است        ب) زوج است       ج) گاهی فرد و گاهی زوج است         د) ممکن است زوج باشد

 

12: مجموع پول سعید و حمید و مجید 84396 تومان است سعید 30500 تومان دارد و حمید 8970 تومان بیشتر از سعید دارد پول مجید چه قدر است؟

 

الف) 14426       ب) 44926       ج) 22396      د) 62866

 

14) اختلاف بزرگترین عدد شش رقمی با کوچکترین عدد شش رقمی چند است؟

 

الف) 899999       ب) 999998      ج) 998989       د) 898989

بخش عدد نویسی

 

شکل چه عددی را نشان می دهد؟

 

الف) 20415      ب) 2415       ج) 24150       د )24015

 

2: چرتکه چه عددی را نشان می دهد؟

 

الف) 823000       ب) 832000      ج) 732000       د722000

 

3: با رقمهای 7- 0- 3- 4 کوچکترین عدد پنج رقمی را نوشتیم ان عدد کدام است؟

 

الف) 34070      ب) 74300      ج) 73400      د) 30047

 

4: هشت بسته ده هزارتایی و سه بسته هزار تایی و سه بسته ده تایی چند می شود؟

 

الف) 83030      ب) 80303      ج) 83003      د) 8303

 

5: طبقه هزارهای عددی دو رقمی است. این عدد چند رقمی است؟

 

الف) 6 رقمی      ب) 5 رقمی     ج) 4 رقمی      د) 7 رقمی

 

6: کوچکترین عدد بین اعداد زیر کدام است؟

 

الف) 200202      ب) 202000      ج) 202020     د) 200230

 

7: اگر در مقابل عدد 98752 یک صفر بگذاریم رقم 9 در چه مرتبه ای قرار می گیرد؟

 

الف: یکان هزار     ب) صدگان هزار    ج) دهگان هزار     د) دهگان

 

8: در هنگام نوشتن عدد" دویست و هشت هزار و ششصد و نه" رقم دهگان هزار را فراموش کرده ایم بنویسیم عدد نوشته شده کدام است؟

 

الف) 208609      ب) 28609       ج) 280609      د) 2689

 

9: عدد شش رقمی نوشتیم که یکان و یکان هزار ان 9 و دهگان و دهگان هزار آن ثلث یکان و صدگان وصدگان هزارش دو برابر دهگان باشد آن عدد کدام است؟

 

الف)  639639        ب) 369369       ج) 993366       د) 696393

 

10: ارزش مکانی عدد 5 در کدام مرتبه ( 595125) بیشتر است؟

 

الف) اولین رقم سمت راست         ب) اولین رقم سمت چپ

 

ج) سومین رقم سمت چپ             د) چهارمین رقم سمت راست

 

11: عدد چهارصد هزار چند صفر دارد؟

 

الف) 5 صفر     ب) 4 صفر     ج) 6 صفر     د) 3 صفر

 

12: هرگاه به بزرگترین عدد 5 رقمی کوچکترین عدد 3 رقمی را اضافه کنیم عدد به دست آمده کدام است؟

 

الف) 100100       ب) 100099       ج) 1000100      د) 10089

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 12:18  توسط مهدی  | 

اهداف انبیاء از دیدگاه قرآن

 

انبیاء کی بعثت کا فلسفہ

هدف خداوند از آفرینش انسان در این جهان این است که آزادانه و با اختیار خود سرنوشت خویش را رقم بزند. انتخاب های ما مبتنی بر شناخت ما از مسیرهای پیش رویمان هستند. هر کسی برای تصمیم گیری آزادانه دست کم به دو مسیر در برابر خود نیازمند است. خداوند متعال از طریق پیامبران خود و با «هدایت تشریعی» هم مسیر سعادت و کمال و هم مسیر شقاوت و نقص را در اختیار بشر قرار داده است. اکنون انسان ها می توانند با شناخت خود ز این دو مسیر دست به انتخاب بزنند. هدایت تشریعی پیامبران و انبیا برای اتمام حجت خدا بر بندگان لازم و ضروری است؛ با وجود انبیا دیگر هیچ انسانی نمی تواند مدعی شود به دلیل جهل به مسیر درست،راه نادرست را برگزیده است. بنابراین هدایت انسان ها و راهنمایی ایشان اصلی ترین هدف پیامبران است. قرآن کریم علاوه بر ذکر برخی از ویژگی های پیامبران، به اهداف و برنامه های ایشان نیز اشاره می نماید. به نظر قرآن اساسی ترین هدف همه ی پیامبران دعوت مردم به توحید و دوری از شرک و بت پرستی است، به گونه ای که خداوند متعال در قرآن فلسفه ی بعثت پیامبران را همین نکته می داند؛ 

«وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ فَسِیرُواْ فِی الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ» 

«و در حقیقت در میان هر امتى فرستاده‏اى برانگیختیم [تا بگوید] خدا را بپرستید و از طاغوت [=فریبگر] بپرهیزید پس از ایشان كسى است كه خدا [او را] هدایت كرده و از ایشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تكذیب‏كنندگان چگونه بوده است» (النحل/36)

«پروردگارا، در میان آنان، فرستاده ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند»

در سور? انبیاء نیز هدف بعثت رسولان را همین نکته می داند؛

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»

«و پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر اینكه به او وحى كردیم كه خدایى جز من نیست پس مرا بپرستید» (الانبیاء/ 25)

انبیاء کی بعثت کا فلسفہ

از دیگر تعالیم انبیاء که در قرآن به آن اشاره شده است؛ دعوت به پذیرش معاد و جهان پس از مرگ است. در قرآن آیات زیادی به این مسئله اشاره دارند. برپایی قسط و عدل در جامعه نیز از دیگر اهداف انبیاء برشمرده شده است؛

«لقد أرسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»

«براستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم، تا مردم به انصاف برخیزند» (حدید/25)

تعلیم کتاب و حکمت (به نظر مفسران، مراد از حکمت، معارف الهی، از قبیل عقاید حقه و اخلاق فاضله و بطور کلی همه ی آن چیزی است که مربوط به امور دین و دنیای مردم است) از دیگر اهدافی است که قرآن برای پیامبران بر می شمارد؛

«ربنا وابعث فیهم رسولاً یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم»

«پروردگارا، در میان آنان، فرستاده ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند» (بقره/129)

اهداف دیگری نیز برای بعثت انبیا بیان شده است که در میان همه آنها عمومیت نداشته و اختصاص به برخی از آنها دارد؛ برای نمونه برخی از انبیاء مبعوث می شوند تا تحریف های بوجود آمده در شریعت های قبلی را اصلاح کنند. چنین پیامبرانی خود از شریعت مستقلی برخوردار نبوده و در جهت تکمیل پروژه پیشین حرکت می کنند. این مسئله به ما می فهماند که خط سیر حرکت انبیا یک خط طولی است و نه عرضی؛ همه آنها در زمان های گوناگون به اهداف مشترک اندیشیده و در همین راستا تلاش می کردند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی 1389ساعت 16:49  توسط مهدی  | 

-عدد هفتصد هزارو هفتصد و هفت کدام گزینه است؟

1)700770         2)707707        3)770707                    4)700707

2-کوچک ترین عدد 6 رقمی بدون تکرار ارقام،کدام یک از اعداد زیر است؟

1)1023456       2)102345         3)012345                     4)120345

3-اختلاف بزرگ ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها و کوچک ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها ،کدام گزینه است؟

1)235               2)346               3)124               4)358

4-از عدد 66 تا 3066 چند عدد داریم؟

1)3000             2)3001             3)2999             4)3132

 

-محمد ده سال پیش16 ساله بود،او 8 سال بعد چند ساله خواهد بود؟

1)12                 2)22                 3)26                 4)34

6-محسن در حیاط مدرسه در صف کلاس ایستاده است .جلوتر از او 14 نفر و پشت سر او 13 نفر ایستاده اند .در این صف چند دانش آموز ایستاده اند؟

1)26                 2)27                 3)29                 4)28

7-تعدادی گوسفند در یک ردیف و پشت سر هم حرکت می کنند .اگر گوسفند وسط 20 امین گوسفند باشد .پس از خارج شدن 5 گوسفند از صف ،چند گوسفند باقی می ماند؟

1)38                 2)35                 3)34                 4)39

8-حاصل جمع دو عدد متوالی :

1)فرد است          2)زوج است        3)گاهی فرد است،گاهی زوج است    4)ممکن است زوج باشد

9-هرگاه در جمع دو عدد از هر یک از دو عامل جمع یک مقدار مساوی کم کنیم ،حاصل جمع چه تغییری می کند؟

1)از حاصل جمع همان مقدار کم می شود.                    2)از حاصل جمع دو برابر آن مقدار کم می شود.

3)حاصل جمع تغییری نمی کند.                                 4)از حاصل جمع نصف آن مقدار کم می شود.

10-سعید 4657 تومان پول دارد. او 470 تومان بیشتر از نوید پول دارد .نوید 200 تومان کم تر از مجید دارد .مجموع پول این سه نفر چقدر است؟

1)12831           2)13231           3)15111           4)14711

11-هرگاه دو عدد زوج را در هم ضرب کنیم ،یکان حاصل ضرب کدام یک از رقم های زیر نمی تواند باشد؟

1)2                   2)0                   3)8                   4)7

12-سه عدد متوالی داریم ،حاصل ضرب عدد های اول و سوم 24 است ،عدد وسط کدام است؟

1)4                   2)5                   3)7                   4)3

13-تعدادی کتاب را بین 30 نفر از دانش آموزان تقسیم کردیم ،به هر نفر 11 جلد کتاب رسید و13 جلد باقی ماند ،تعداد کل کتاب ها چند جلد بوده است؟

1)343               2)330               3)353               4)340

14-باقی مانده تقسیم یک عدد صحیح بر 5 ،چه اعدادی ممکن است باشد؟

1)1و2و3و4و5                       2)1و2و3و4               3)0و1و2و3و4           4)0و1و2و3و4و5

15-قیمت یک پاک کن 100 تومان است اگر هنگام خرید ربع آن را تخفیف گرفته باشیم،چند تومان به فروشنده پرداخت کرده ایم؟

1)50                 2)25                 3)100               4)75

16-تفاوت دو عدد 12 و مجموع  آن ها 140 می باشد .عدد کوچک تر کدام است؟

1)76                 2)64                 3)70                 4)58

17-خارج قسمت تقسیم 80080 بر 8 چند است؟

1)10010           2)10000          3)10101           4)10100

18-مجموع وزن دو کیسه برنج45 کیلو گرم است.اگر وزن یکی از آن ها دو برابر وزن دیگری باشد،وزن کیسه سنگین تر چند کیلو گرم است؟

1)35                 2)25                 3)15                 4)30

19-عددی که بر 9 بخش پذیر است،حتما:

1)بر3 بخش پذیر است.                  2)بر 6 بخش پذیر است

3)بر 2 بخش پذیر است                 4)بر 4 بخش پذیر است.

20-کدام یک از اعداد زیر هم بر 2 و هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است؟

1)486               2)950               3)870               4)936

21-روی خطی دو نقطه در نظر می گیریم.قسمتی از خط که بین دو نقطه محدود است:

1)خط                  2)پاره خط                  3)نیم خط               4)همه ی موارد

22-از دو نقطه ی متمایز واقع در یک صفحه ،چند خط می گذرد؟

1)2                   2)1                3)4                   4)بینهایت

23-می خواهیم یک لوله ی فلزی را 10 قسمت کنیم.با چند برش می توان این کار را انجام داد؟

1)10                2)20               3)9                    4)5

24-طول هر قسمت از طنابی که آن را با 5 برش به قسمت های مساوی تقسیم کرده ایم ،3 متر است ،طول طناب چند متر بوده است؟

1)15               2)12                3)18                 4)20

25-اندازه ی هر یک از ضلع های یک زاویه ی تند4 سانتی متر است .اگر به طول هر کدام از اضلاع 4 سانتی متر اضافه کنیم،اندازه ی زاویه چه تغییری می کند؟

1)دو برابر می شود              2)4برابر می شود           3)ثابت می ماند          4)4 واحد بزرگتر می شود

26-برای تشخیص این که زاویه ای راست است یا نه ،کدام یک از وسیله های زیر مناسب است؟

1)گونیا            2)گوشه ی خط کش       3)گوشه ی راست یک ورق کاغذ                     4)همه ی موارد

27-یک مثلث متساوی الاضلاع چند نوع زاویه دارد؟

1)دو نوع             2)سه نوع                3)یک نوع            4)مشخص نیست

28-هرگاه قطرهای یک چهارضلعی را رسم کنیم،مجموع تعداد زاویه های باز،قائمه و تند آن چقدر است؟

1)8               2)16              3)12              4)20

29-نیم ساز یک زاویه با کدام یک از گزینه های زیر مطابقت دارد؟

1)با دو ضلع زاویه برابر است.

2)دو ضلع زاویه را در دو نقطه قطع می کند.

3)زاویه را نصف می کند.

4)اضلاع زاویه را نصف می کند.

30-دو خط در یک نقطه یکدیگر را قطع کرده اند ،این دو خط حتما:

1)با هم موازی اند                          2)بر هم عمودند

3)متقاطع اند                                4)متقاطع و عمود بر هم هستند.

31- از یک نقطه خارج از یک خط چند عمود بر آن می توان رسم کرد؟

1)دو              2)چهار             3)بی شمار           4)یک

32-اگر زاویه های بین دو خط با هم مساوی باشند ،آن دو خط:

1)با هم موازی اند       2)متقاطع اند      3)با هم موازی و مساوی اند.       4)متقاطع و عمود برهم هستند

33-اگر نقطه ای روی نیم ساز یک زاویه قرار داشته باشد و فاصله ی آن نقطه تا یک ضلع زاویه 4 سانتی متر باشد،فاصله ی آن نقطه از ضلع دیگر زاویه چند سانتی متر است؟

1)8               2)4                  3)2                  4)6

34-اگر یک نقطه روی عمود منصف یک پاره خط در نظر بگیریم و آن را به دو سر آن پاره خط وصل کنیم ،یک مثلث به وجود می آید .آن مثلث همیشه................ است

1)قائم الزاویه            2)متساوی الساقین           3)متساوی الاضلاع           4)غیر مشخص

35-خطی سه خط دیگر را قطع کرده و بر آن ها عمود شده است.آن سه خط نسبت به هم...........

1)متقاطع اند                2)موازی اند               3)بر هم عمودند              4)با هم مساوی اند.

36-در یک مثلث قائم الزاویه، وتر...................

1)از دو ضلع دیگر کوچکتر است                    2)از مجموع دو ضلع دیگر بزرگ تر است

3)از دو ضلع دیگر بزرگ تر است                  4)با مجموع دو ضلع دیگر برابر است

37-هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد .............. است.

1)مستطیل             2)ذوزنقه              3)مربع               4)لوزی

38-در یک ذوزنقه ی متساوی الساقین ،اگر وسط های دو ساق آن را به هم وصل کنیم،شکل حاصل شامل.............. است  

1)دو ذوزنقه متساوی الساقین

2)سه ذوزنقه ی متساوی الساقین

3)یک ذوزنقه ی متساوی الساقین و دو ذوزنقه ی قائم الزاویه

4)سه ذوزنقه ی غیر مشخص

39-کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارد؟

1)مستطیل                2)ذوزنقه ی قائم الزاویه             3)مثلث قائم الزاویه             4)چند ضلعی

40 کدام یک از شکل های زیر بیشترین خط تقارن را دارد؟

1)ذوزنقه ی متساوی الساقین

2)ذوزنقه ی قائم الزاویه

3)مثلث متساوی الساقین

4)مثلث متساوی الاضلاع

41-در کدام یک از شکل های زیر ،نیمساز زاویه خط تقارن نیست؟

1)مستطیل              2)لوزی              3)مثلث متساوی الاضلاع                  4)مربع

42-به  هر متوازی الاضلاع که زاویه های آن قائمه اند و ضلع های متوالی با هم برابرند،............ گفته می شود.

1)مربع                2)مستطیل                 3)لوزی                  4)همه ی موارد

43-دو خط موازی داریم ،دو خط موازی دیگر را طوری رسم می کنیم تا این دو خط موازی را قطع کنند .چهار ضلعی حاصل حتما:

1)متوازی الاضلاع است              2)مربع است            3)مستطیل است              4)لوزی است

44-کدام یک از گزینه های زیر ،شباهت بین لوزی و مربع است؟

1)ضلع ها برابرند.             2)قطرها بر هم عمودند.            3)قطرها با هم مساویند          4)موارد 1و2

45-در متوازی الاضلاعی قطرها بر هم عمودند.این متوازی الاضلاع قطعا:

1)مربع است                2)مستطیل است             3)لوزی است          4)ذوزنقه ی متساوی الساقین است.

46-با رسم دو قطر یک مربع ،چند مثلث قائم الزاویه خواهیم داشت؟

1)2               2)4               3)8               4)16

47-در کدام دسته از چهارضلعی های زیر ،قطرها خط تقارن هستند؟

1)لوزی و مربع                  2)ذوزنقه و مربع            3)مربع و مستطیل        4)مربع و مستطیل و لوزی

48-با یک رشته مفتول سیمی به طول 96 سانتی متر ،یک مربع ساختیم.طول هر ضلع آن چند سانتی متر است؟

1)24                 2)16                  3)32                    4)26

49-برای به دست آوردن محیط یک چند ضلعی ،اندازه ی یک ضلع آن را در تعداد اضلاع ضرب کردیم.چند ضلعی مورد نظر...

1)حتما یک مربع است         

 2)مستطیل است       

 3)ممکن است یک لوزی باشد          

 4)حتما یک متوازی الاضلاع است

50-محیط یک مربع 5 برابر محیط یک مثلث متساوی الاضلاع است .اگر هر ضلع مربع 30 سانتی متر باشد،طول هر ضلع مثلث چند سانتی متر است؟

1)15                2)24                     3)8                4)6

51- به طول مستطیلی  40 سانتی متر اضافه کردیم .به محیط آن چند سانتی متر اضافه شد؟

1)40                 2)80                  3)160                4)20

52-مساحت مستطیلی به طول 80 سانتی متر با مساحت مربعی به ضلع 40 سانتی متر برابر است.عرض مستطیل چند سانتی متر است؟

1)20                  2)10                   3)25                        4)15

53-در کدام یک از مثلث های زیر دو ارتفاع آن روی اضلاع قرار می گیرد.

1)مثلث متساوی الاضلاع

2)مثلث قائم الزاویه

3)مثلث مختلف الاضلاع

4)مثلث متساوی الساقین

54-مساحت مثلثی 42 سانتی متر مربع است اگر ثلث قاعده ی آن 2 سانتی متر باشد،ارتفاع آن چند سانتی متر است؟

1)21                         2)7                 3)6                   4)14

55-به جای علامت سوال چه عددی می توان نوشت؟

؟و15و7و3و1

1)31                   2)65                3)30                     4)28


 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:22  توسط مهدی  | 

ریاضی

- کدام شکل مي تواند حداقل يک زاويه ي بزرگ تر از ، بقيه ي اشکال داشته باشد ؟

الف ) مثلث        ب ) مربع        ج ) مستطيل          د )گونيا

2- در عدد « نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هيجده » در صورتي که جاي رقم هاي 3 و 8 را جا به جا کنيم ، اختلاف دو عدد چند مي شود ؟

الف ) 14905       ب ) 14995         ج ) 4905       د )4995

3- زهرا از کتابخانه ي مدرسه يک کتاب گرفت که 200 صفحه داشت . زهرا کتاب را در سه روز خواند .

اگر او در روز دوّم 40 صفحه و روز سوّم 2 برابر صفحات روز دوم مطالعه کرد ه باشد .

زهرا در روز اوّل چند صفحه مطالعه کرده است ؟ ( با راه حل )

الف ) 30          ب ) 50            ج ) 80           د )100

4- پاسخ صحيح را با گذاشتن علامت  ضربدر داخل مشخص کنيد.

الف)با توجه به عدد ((38765409))کدام رقم کمترين ارزش مکاني را دارد؟

9                 0                3                1

ج)در کدام يک ازشکل هاي زير زاويه وجود ندارد؟

مستطيل                دايره                  ذوزنقه              مربع

د)کدام يک از اعداد زير هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذيرند؟

245         682           325           350

5- جاهاي خالي را با کلمه ي مناسب پر کنيد.

الف)واحد اندازه گيري مايعات ...................است.

ب)اندازه ي دور هر شکل .......آن ناميده مي شود.

نيم خطي که زاويه را نصف مي کند ........................نام دارد.

د)زاويه اي که از زاويه ي راست کوچکتر باشد ،زاويه ي ....................ناميده مي شود.

6- با رقم هاي 0،9،8،2،3،بزرگترين و کوچکترين عدد 5 رقمي را بنويسيد و تفاوت آنها را به دست آوريد.

بزرگترين عدد:.........................             تفاوت دو عدد:..............

کوچکترين عدد:..........................

7- يک زاويه ي باز بکشيد و نيمساز آن را رسم کنيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:11  توسط مهدی  | 

ریاضی

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

        (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

        (۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)        رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 ۶-علامت >=< بگذارید.

      ۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

       ۵۴۸۱۲     ۴۹۸۵۵                          ۲۰۰۰۰      ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱--در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

                          = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

                          =۴X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

                                                                                         =۵×(۴+۶)

                                                                                        =(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......         

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷  

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

  ۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 ۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین           

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه     

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 ۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 ۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

۸۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 ۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 12:37  توسط مهدی  | 

ریاضی

نمونه سوالات پايه چهارم ابتدايي -    درس رياضي

  

عدد شش رقمي بنويسيد كه رقم صدگان آن ۵ ، صدگان هزا رآن  ۷  ودهگان آن ۳ ويكان هزا رش ۶  باشد . ...................                  

    بزرگترين وكوچكترين عدد پنج رقمي كه با ارقا م ۲،۴، ۸ ،  ۵،  ۹مي توان نوشت بنويسيد وا ختلا ف اين د و عد د رابد ست آوريد.

بارقم وبا حروف بنويسيد.                         چهل ويك هزار و پنج .................

                 

                                                           شش هزا رو شش....................                                                       ۴۸۷۳۱۰..............................................                                    ۱۰۳۵۸ ................................................                         

                        براي  اعدا د زير يك  مسا له    بسا زيد و آن را حل كنيد .

 

= (۱۵۲+۸۴)-۲۸۹    

يك  شكل بكشيد وزاويه راست ، زاويه باز را مشخص  كنيد.                                                                                   

 

 

پا ره خطي به طول ۴ سا نتيمتررسم كنيد وعمود منصف آن را رسم كنيد .                          

 

ذوزنقه اي رسم كنيد كه طول دو خط موا زي آ ن ۳ و۲ سا نتيمتر با شد .                        

 

جملا ت زير را كامل كنيد.

الف- نيم خطي كه زا ويه را به دو قسمت مسا وي تقسيم  كند........................ مي گو ييم .

ب-د و خط كه زا ويه بين آنها راست با شد دو خط .......................مي گو ييم .

حا صل عمليا ت زير را بد ست آوريد .

 

 

          ۳۶۹۴۱

۲۴۸۵۲ +

   ...................

 

            ۸۲۶۷

            ۲۴*

          ....................

 

                    ۹۶۸۶۷

                    ۱۲۵۹۵ -

...................

                

يك ماشين در هر سا عت  ۶۰۰     ورق بزرگ كه هر ورق    ۱۵    صفحه كتا ب ا ست چا پ مي كند . اين ما شين د ر ۱۰   سا عت چند صفحه كتا ب چا پ مي كند.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 11:57  توسط مهدی  | 

رياضي

نمونه سوالات چهار جوابی کلاس چهارم

) برای انجام عمل تقسیم به ﺪوﻋﺪﺪ نیاﺯﻤﻧﺪﻴﻡ که  عبارﺗﻧﺪﺍﺯ:۟۟۟۟۟۰۰۰۰۰۰۰۰

1)مقسوم علیه وخارج قسمت                                      2﴾مقسوم ومقسوم علیه

3﴾مقسوم وباقی ماﻧﺪﻩ                                   4﴾خارج قسمت و باقی ماﻧﺪﻩ 


ادامه مطلب را کلیک کنید.

1) برای انجام عمل تقسیم به ﺪوﻋﺪﺪ نیاﺯﻤﻧﺪﻴﻡ که  عبارﺗﻧﺪﺍﺯ:۟۟۟۟۟۰۰۰۰۰۰۰۰

1)مقسوم علیه وخارج قسمت                                      2﴾مقسوم ومقسوم علیه

3﴾مقسوم وباقی ماﻧﺪﻩ                                   4﴾خارج قسمت و باقی ماﻧﺪﻩ

2) ﺪﺭﻜﺪﺍﻡﮔﺯﯾﻧﻪ همه ی ﻋﺪﺪﻫﺍﻯﺁﻦﻫﻡ بر2وهم بر 5 بخش  ﭙﻧیرﻫﺴﺗﻧﺪ؟

 1﴾ 710-480-720-410                    3﴾ 600-509-803-930   

  2﴾957-280-765-   273                        4﴾978-800-755-401

3)  وتر یعنی ﭼﮫ؟

1﴾یک ضلع ﺯﺍویه ی قاﺋﻤﻪﺪرمثلث قاﺋﻡاﻟﺯﺍویه                               2﴾ضلع ﺑﺯرﮒ هرمثلثی

3﴾یک ضلع مثلث متساوی الاضلاع                         4﴾ضلع روبه روﺯﺍویه ی قاﺋﻤﻪ ﺪﺭهرمثلث

4 اﮔﺭنیم ساﺯیک ﺯاویه ی باﺯرارسم کنیم ۟۟۟................ﺑﺪست می ﺁﯾﺪ.

1﴾ﺪو ﺯﺍویه ی راست                          2﴾ﺪوﺯﺍویه ی ﺗﻧﺪ

3﴾ﺪوﺯﺍویه ی باﺯ                                4﴾یک ﺯﺍویه ی راست ویک ﺯﺍویه یﺗﻧﺪ

5)حاصل ضرب عبارت ﴿946*750﴾ ﻛﺪﺍﻡ ﻋﺪﺪاست؟

1﴾799500                         2﴾699500                        3﴾710500               4﴾709500

6) کتاب ﺪﺍستان ﺯهرا 372 صحفه ﺪﺍﺮﺪ اوﺪﺮهرروﺯ12 صفحه اﺯکتاب  را می خواﻨﺪ اوﺪﺮﭼﻨﺪﺮوﺯکتاب را تمام می ﻛﻧﺪ؟

1﴾30 روﺯ                 2﴾38 روﺯ                     3﴾24 روﺯ                    4﴾31روﺯ

7) کامل ترین تعریف برای مربع  ﻛﺪﺍﻡ است؟

1﴾متواﺯی الاضلاعی است که ضلع های ﺁن بر هم عموﺪباﺷﺪ.

2﴾متواﺯی الاضلاعی است که ﭼﻫﺍﺮضلع ﺁﻦ مساوی باﺷﺪ.

3﴾یک لوﺯی است که ﺯﺍویه های ﺁﻦقا ﺌﻤﻪ باﺷﺪ.

4﴾متواﺯالاضلاعی است که ﺪو ﻗﻂﺮﺁﻦ بر هم عموﺪباﺷﺪ.

8 )خارج قسمت  تقسیم (25تقسیم بر 7645)ﻜﺪام یک اﺯﻋﺪﺪهای ﺯیر  است؟

 1) 373                   2)35                 3)305                     4)204

 9) اولین رقم اﺯسمت ﭴﭗ ﻋﺪﺪی ﺪﺮمرتبه ﺪﻫﮔان ملییارﺪ است ﻋﺪﺪ

حاصل ﭴﻧﺪ رقمی است؟ وطبقه ی میلیارﺪآن ﭴﻧﺪﺮقم ﺪاﺮﺪ؟

1)11رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن 2رقم ﺪاﺮﺪ

2)8 رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن 3 رقم ﺪاﺮﺪ

3)10 رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن1 رقم ﺪاﺮﺪ

4)11رقمی است و طبقه ی میلیارﺪ آن 3 رقم ﺪاﺮﺪ

10)طرف ﺪوم تساوی مقابل ﻜﺪام است ؟.........=(36*18)-(98*24)

1)1740                       2)1704                              3)2352                      4)1470

11)شباهت متواﺯی الاضلاع ولوﺯی ﭴیست؟

1)هم اﻧﺪاﺯه بوﺪن قطرها                2)تساوی اضلاع

3)عموﺪبوﺪن قطرها                      4)وضعیت ﺯاویه ها

12) ﻜﺪاﻡ عبارت صحیح نیست ؟

1)اﺯﺪو نقطه فقط یک خط راست می ﮔﺬارﺪ.

2)اﮔﺮخطی بر خط ﺪﻴﮔﺮعموﺪباﺷﺪبر خطوط مواﺯی آن ﻨﻳﺯعموﺪاست.

3)هر خط عموﺪبر خط ﺪﻴﮔﺮعموﺪمنصف آن خط است.

4)هر قطر لوﺯی عموﺪمنصف قطر ﺪﻴﮔﺮاست.

13ا ﮔﺮﺪوقطر لوﺯی به ترتیب 8و6سانتی متر باﺷﺪ.محیط لوﺯی  ﭵندسانتی متر است?

1)20                 2)14                     3 )24                    4)48

14)  من ﭵﻪ ﻋﺪﺪﻯﻫستم?رقم های طبقه ی ﻫﺯارم 685وطبقه ی میلیونم  307وبقیه ی رقم های من 2 واحد بیش تر اﺯﺑﺯﺮﮒ ترین ﻋﺪﺪ ﺪورقمی  است?

  1)307685101                     2)307685100

3)685307112                         4)685307101 

15)به جای .....ﺪر عبارت روبه رو ﭵﻪﻋﺪﺪﻯ باﻴﺪنوشت?253=  (48+135)-.......?     

 1)436              2)346               3)634                    4)463

16) حسام 4  کیلو ﮔرم واﻤﻴﺪ 3 کیلو ﮔرم ﭘﺮتقال خرﻴﺪﻧﺪ.آن ها روی هم

2450 تومان ﭘرﺪاخت کرﺪﻧﺪ.قیمت هرکیلوﮔﺮم ﭘرتقالﭵﻧﺪتومان است?

 1)  610                2)350           3) 810         4)450

 17) نمره نسترن ﺪﺮنیمسال ﺪوم ﭵﻧﻴن است :ریاضی 16 –علوم 19-

فارسی 20-دیکته 17-ورﺰش 19- هنر17وهدیه اسمان?اﮔﺮمعدل نسترن 

در این نیم سال 18 باشد اودر درس هدیه اسمانی ﭵﻪنمره ای ﮔﺮفته است?

1)16                       2)17                 3)18                     4)19          

18) اﮔﺮاندازه ی ضلع مربعی را دوبرابر کنیم مسا حت ان ﭵﻧﺪ برابر

می شود?         1) 2            2)4                 3)6            4)9

 19) در تقسیمی مقسو م 44وباقی مانده 4وخارج قسمت 8 است مقسوم علیه ﭵﻪ عدد است?

1)8                       2)6                    3)7                  4)5

20) محیط مستطیلی 72 متر است اﮔﺮعرض ان 11متر باشد اندازه ی طول ان ﭵﻧﺪ متر است?

1)  25متر            2) 9 متر        3)  20متر        4)  36متر

21) عدد نودوﭵهار هزار وسیزده کدام یک می باشد?

1) 90431        2)90403       3)90413        4)94013

22) خطی که از دو طرف انتها داشته باشد را ﭵﻪ می نامند?

1)ﭙاره خط       2)نیم خط        3)خط راست         4)هر سه مورد

23) رقم دﻫﮔان هزار عدد (56804)ﭵﻴست?

1) 8                      2)7                    3)6                 4)5

24) در جای خالی ﭵﻪﻋﺪﺪﻯ می توان نوشت ?576000=------*576

1)10                  2)100             3)1000               4)10000

25) با قی مانده ی تقسیم عددی بر ﭵﻬار کدام عدد می تواند باشد?

1)4                   2)5                    3)3                     4)6

26 ) از یک نقطه خارج از ﭵﻧﺪ خطی می تون عمود کرد?

1)یک خط          2)دو خط        3)سه خط             4)خیلی زیاد

27) بزرﮒترین عددی را که در -----می توان ﮔذاشت تا نامساوی  درست باشد کدام است?                         /  5 * ----

1) 1                    2)0               3)2                  4)3

28)عدد مقابل را به رقم بنویسید?

--------------ﭙانصد هزار ونود

الف)این عدد ﭽﻧﺪ رقمی است?--------------------

ب) ارزش مکانی کدام رقم بیش تر است ?--------------------------

29) حاصل ضرب مقابل را بنویسید ?

                                                               = 85* 203

30) با ارقام ( 3-0-5-9)کوﭽک ترین وبزرﮒ ترین عدد ﭽهار رقمی را بنویسید?

کوﭽک ترین:--------------------- بزر ﮒترین :----------------------

31) در جای خالی عدد مناسب قرار دهید.

   ............=.............   -1578=(344+256)-1578

32) باتوجه به عبارت زیر مشخص کنید .

       94=4+(5*18)

مقسوم -----------مقسوم علیه----------خارج قسمت---------باقی مانده

33)در جای خالی عدد های مناسب قرار دهید .

(3*5)+(3*-----)= 3 *  (-----+6)

8 * ( 5* ----)= ( 8* -----)  * 9   

34) در جای خالی کلمات مناسب ﺑﮔذارید .

الف)برای تشخیص ؤاویه ی راست از---------------استفاده می کنیم.

ب) دو خط که بر یک خط عمود با شند ان دو خط با هم ---------هستند.

ج)دو خط که زاویه بین انها راست باشد را دو خط -----------می ﮔویند.

د)نقطه ی مشترک دو نیم خط زاویه را ------------------می ﮔویند.

35) محمد 620 تومان ﭙول داشت او 120 تومان یک دفتر و85تومان یک  خط کش خرید.

الف)او ﭽند تومان خرج کرده است?

ب) ﭽند تومان برایش یاقی مانده است?

36) زهرا 12سال دارد مادر زهرا  ازﭽهار برابر سن زهرا 3 سال

کمترسن دارد.سن مادر زهرا ﭽند ساله است?

37) قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند .قلب کودک در هر ساعت ﭽند بار می زند.

38) به هر ﭽهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ﭽﻪ می ﮔویند.

 1)مربع           2)ذوزنقه          3)لوزی             4)مستطیل   

39) برای کدام یک از عبارت های زیر نمی توان جمع نوشت?

1)1*5                2)0*2                3)4*1                4)2*3      

40) با توجه به عدد مقابل به سوالات زیر ﭙاسخ دهید .809426

الف)عدد را به حروف بنویسید---------------------------------------

ب)کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد?--------------------------

ج)رقم های طبقه ی هزارها را بنویسید.-------------------------------   

41) در جای خالی عدد مناسب قراردهید.

*  (  7 *-----) =  ( 5  * -----)  * 4   

 (9*------)+ ( 8 * 13  ) = (9 + ----) * 13

  206000=------*206 

 42) ﭙاره خطی به طول4 سانتی متری رسم کنیدوعمودمنصف ان  رابکشید.

43) مجموع ﭙول سه نفر 5400 تومان است.اﮔر ﭙول اولی 1350 تومان

وﭙول دومی 450 تومان بیشتراز اولی باشد.

ﭙول نفردوم ﭽند تومان است?

ﭙول نفر سوم ﭽند تومان است?

44) به هرﭽهار ضلعی که فقط دوضلع موازی داشته باشد ﭽﻪ می ﮔویند?   

1)مربع            2)ذوزنقه           3)لوزی            4)مستطیل

45) کدام یک ازعددهای زیرهم بر  2 وهم بر 5  بخشﭙذیرند? 

1)2802            2)3495         3)7940            4)1372

46) عدد سی وﭽهار میلیون ودویست وﭽهار کدام ﮔزینه است?

1) 34000204                                      2)340000204   

 3)340200004                                   4)340002004

47) جمله های صحیح وغلط را مشخص کنید .

الف)به لوزی که قطرهای مساوی داشته باشد مستطیل می ﮔویند.

صحیح                                         غلط

ب)برای رسم یک خط کافی است دونقطه ازان را داشته باشیم.

صحیح                                             غلط

48)ﭙاسخ صحیح را با علامت (*) مشخص کنید .

1.درعدد مقابل رقم 4 درﭽﻪ مرتبه ای قرار دارد ?

1)  یکان هزار   2)صد ﮔان     3)دﻫﮔان هزار         4)یکان میلیون

49) واحد اندازه ﮔیرمایعات راﭽﻪ می ﮔویند?

1)کیلوﮔرم          2)مترمربع          3)لیتر          4)سانتی متر  

50) باتوجه به عبارت روبه رومقسوم علیه کدام است?

                                               759 =  9 + (   30* 25) 

1)25                    2)30                   3)9               4)759 

51) به اندازه ی دور هر شکل-------------میﮔویند .

1)مساحت           2)محیط           3)حجم            4)همه ی موارد

52) کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارد ?

1)مستطیل        2)لوزی            3)مربع       4)متوازی الاصلاع

53) کدام عدد هم بر 2و هم بر5 بخش ﭙذیراست?

1)558              2) 830              3)345            4)403

54) عدد زیررا به رقم بنویسید .

سه میلیارد وﭙانزده هزاروهفت----------------------------------------

55)عمودمنصف ﭙاره خط مقابل رارسم کنید(طول ﭙاره خط3سانتیمتر)

            .-------------------------------------------.

56) دورعددهایی که به 2بخشﭙذیرندخط بکشید .

7536 -         98305   -     609-      4178 -    70064

57) اتوبوسی از تهران به سمت مشهد با سرعت 80کیلومتردرساعت

حرکت کرد وﭙﺱ از 8 ساعت برای صرف نهار ایستاد.اﮔرفاصله ی

تهران تا مشهد 934 کیلومترباشد.این اتوبوس ﭽندکیلومتربا مشهدفاصلع دارد?

  1 )294                2)244              3)215                4)214   

58)حاصل ضرب (907*640) کدام ﮔزینه است?

1)580480                             2)58688

3)50848                              4)586880    

59)میوه فروشی 103 کیلوﮔرم موزخرید.اﮔرقیمت هرکیلوﮔرم ان 580

تومان باشداوﭽﻪ قدرﭙول بابت خرید موزها ﭙرداخته است?

1)57940         2)95740         3) 59740        4)79540

60)خارج قسمت و با قی مانده ی تقسیم (7تقسیم بر 816)کدام است?

1)خارج قسمت 106 وباقی مانده 4

2)خارج قسمت 116وباقی مانده 4

3)خارج قسمت 126وباقی مانده6

4)خارج قسمت116وباقی مانده2

61) کدام یک ازتوضیحات زیردرباره ی عمودمنصف صحیح می باشد?

1)یک ﭙاره خط می تواند حداقل دو عمود منصف داشته باشد.

2)عمود منصف خطی است که ﭙاره خط مقابل خودرا نصف می کند.

3)خطی است که برﭙاره خط دﻴﮔر عمود باشدوان را نصف کند.

4)ﮔزینه های 1و2 صحیح است.

62) برای رسم متوازی الاضلاع حداقل دانستن ﭽﻪ ﭽیزهایی لازم است?

1)دوضلع ویک زاویه               2)یک ضلع ویک زاویه

3)دو ضلع ودوزاویه               4)یک ضلع ودو زاویه

63) با توجه به عبارت زیر کدام یک ازﮔزینه های زیردرست است?

                          141- (524-720)

1)141-(524+720)                     2)141  +(524-720)

3)(141+524)-720                    4)(141-524)-720

64) یک کامیون175 کیسه اردحمل می کندوزن هرکیسه ارد 50کیلوﮔرماست وزن بار کامیون ﭽندکیلوﮔرم است?

  1)350                 2)8750               3)1800              4)300

65)درکدام ﮔزینه عددهاازکوﭽک به بزرﮒ وازﭽپ به راست مرتب

نشده است?

1)41241-21412-17000-14122

2)700001-384130-10243-5815

3)90183-38901-31089-10389

4)79900-318901-28301-83019

66)کدام یک ازﮔزینه های زیر صحیح نیست?

1)زاویه ی تند<زاویه ی باز      2) زاویه ی قاﺋمه<زاویه ی باز

3)زاویه ی قاﺋمه<زاویه ی تند    4)ﮔزینه های 1و2

67)کدام ﮔزینه عدد (سی صد هزاروسی وسه)رانشان می دهد?

1)30033        2)300033          3)303033          4)333000

68)   باتوجه به این که (925=37*25)حاصل ضرب (370*2500)برابراست با:

1)9250           2)92500            3 )925000          4)9250000

69)در مثلث قاﺋم الزاویه ضلع روبه رو به زاویه ی قاﺋم را------------می ﮔویند.

1)وتر                2)شعاع                 3)قطر                4)نیمساز 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر 1389ساعت 12:36  توسط مهدی  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر